ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Θράκης
Γίνετε Μέλος στο Φόρουμ των Γεωτεχνικών

ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Θράκης

Η επίσημη σελίδα του ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Θράκης
 
ΦόρουμΑρχική*ΗμερολόγιοΣυχνές ΕρωτήσειςΑναζήτησηΚατάλογος ΜελώνΟμάδες ΜελώνΕγγραφήΣύνδεση
ΔΙΑΥΓΕΙΑ
HELP DESK
Help Desk 24/7 για απ'ευθείας επικοινωνία με τον Διαχειριστή στείλτε mail στο papadakisgeotee@gmail.com
Φιλικοί σύνδεσμοι
Κοινωνική Δικτύωση
Κοινωνική Δικτύωση digg  Κοινωνική Δικτύωση delicious  Κοινωνική Δικτύωση reddit  Κοινωνική Δικτύωση stumbleupon  Κοινωνική Δικτύωση slashdot  Κοινωνική Δικτύωση yahoo  Κοινωνική Δικτύωση google  Κοινωνική Δικτύωση blogmarks  Κοινωνική Δικτύωση live      

Επισημάνετε και μοιραστείτε την διεύθυνση του ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Θράκης στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης σας
Πλοήγηση
 Αρχική
 Ευρετήριο
 Κατάλογος Μελών
 Προφίλ
 Συχνές Ερωτήσεις
 Αναζήτηση

Μοιραστείτε | 
 

 καινούριο ΦΕΚ για αδειοδότηση σφαγείων

Πήγαινε κάτω 
ΣυγγραφέαςΜήνυμα
Διαχειριστής
Admin
avatar

Αριθμός μηνυμάτων : 194
Ημερομηνία εγγραφής : 08/12/2011
Ηλικία : 53

ΔημοσίευσηΘέμα: καινούριο ΦΕΚ για αδειοδότηση σφαγείων    Τρι Ιαν 31, 2012 10:22 pmΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 11
31 Ιανουαρίου 2012
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 8
Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της δια−
δικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρο−
νισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών
και λαγόμορφων και θέσπιση των αναγκαίων συ−
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κα−
νονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και 882/2004 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά
με την ίδρυση σφαγείων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του νόμου 111/1975 «Περί ιδρύσεως
Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» (ΦΕΚ Α΄/174).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ Α΄/34), όπως
η παρ. 1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου
6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο
Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (ΦΕΚ Α΄/70), καθώς
και των άρθρων 3 και 4 του ιδίου ως άνω ν. 1338/1983,
όπως το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του
ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/101) και το άρθρο 4 αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν. 1440/1984 και
τροποποιήθηκε διαδοχικά με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988
(ΦΕΚ Α΄/101), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄/130), 19 του
ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄/261), 22 του ν. 2789/2000 (ΦΕΚ Α΄/21),
48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄/312) και 91 του ν. 3862/2010
(ΦΕΚ Α΄/113).
γ) Του άρθρου 15 παρ. 5 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή
της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/63).
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως τέθηκε σε
ισχύ με άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
α) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κα−
νόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης»
(L 226/25.06.2004).
β) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επισήμων
ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία
περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανό−
νες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων»
(L 165/30.04.2004).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 παρ. ΙΙ περ. Β υπο−
περ. γ στοιχ. 35 και 283 παρ.3 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄/87).
4. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ Α΄/147).
5. Την αριθ. Υ17/30.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρω−
τή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά» (ΦΕΚ
Β΄/2748/2.12.2011).
6. Την αριθμ. 196018/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα
και Αστέριο Ροντούλη» (ΦΕΚ Β΄/2741/25.11.2011).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 3/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι ο καθορι−
σμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού των
σφαγείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορ−
φων. Για το σκοπό αυτό θεσπίζονται και τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου
4, του Κεφαλαίου ΙΙ του Τμήματος Ι και του Κεφαλαίου
ΙΙ του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 και των άρθρων 31 και 54 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) 882/2004.
Άρθρο 2
Σύσταση επιτροπής
1. Σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται και συγκροτείται
τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή, αποτελούμενη από:
1) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της
οικείας Περιφέρειας, 2) τον Προϊστάμενο της Διεύθυν−
σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας και 3) τον Προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, της οικείας Περιφέρειας.
2. Έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής της παρ. 1 εί−
ναι:
α) Η έκδοση του πρακτικού καταλληλότητας του οι−
κοπέδου, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του
άρθρου 3, στο οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να
εγκαταστήσει ή να εκσυγχρονίσει το σφαγείο.
β) Η γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση ή μη, της
άδειας ίδρυσης και εκσυγχρονισμού του σφαγείου και
γ) Η διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την παράταση
της προθεσμίας έναρξης των εργασιών του υπό ίδρυση
ή εκσυγχρονισμού, σφαγείου, κατά το άρθρο 5.
δ) Η γνωμοδότηση σχετικά με την αναστολή και την
ανάκληση της σχετικής άδειας, σύμφωνα με τη διαδι−
κασία του άρθρου 7.
3. Ο ορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών με−
λών της γνωμοδοτικής επιτροπής σε κάθε Περιφέρεια,
γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της.
Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και
εκσυγχρονισμού σφαγείων οπληφόρων ζώων,
πουλερικών και λαγόμορφων
1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004, για τη χορήγηση της κατά το άρθρο 2 του
ν. 111/1975 προβλεπόμενης άδειας, για την ίδρυση και
εκσυγχρονισμό σφαγείων στη Χώρα, υποβάλλεται από
τον ενδιαφερόμενο στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
Περιφέρειας στην οποία θα εγκατασταθεί η μονάδα, αί−
τηση, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα 1:500
στο οποίο φαίνεται ο χώρος ίδρυσης του σφαγείου και
από τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται ότι
τηρούνται οι όροι του άρθρου 4.
2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας διαβι−
βάζει την αίτηση του ενδιαφερόμενου στη γνωμοδοτική
επιτροπή του άρθρου 2, η οποία εκδίδει το πρακτικό
καταλληλότητας του οικοπέδου, μετά από την εξέτα−
ση των δικαιολογητικών της παρ. 1 και τη διενέργεια,
σύμφωνα με την περ. β, παρ. 2 του άρθρου 31 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) 882/2004, επιτόπιου ελέγχου του προ−
τεινόμενου, προς ίδρυση ή εκσυγχρονισμό σφαγείου,
χώρου.
3. Κατόπιν της έκδοσης του πρακτικού καταλληλό−
τητας του οικοπέδου, η γνωμοδοτική επιτροπή αν το
κρίνει απαραίτητο, καλεί ενώπιόν της τον εκπρόσωπο
της επιχείρησης για προφορική ανάπτυξη των απόψεών
του, και γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της άδειας
ίδρυσης και εκσυγχρονισμού του σφαγείου, συντάσ−
σοντας πλήρη και εμπεριστατωμένη έκθεση. Η έκθε−
ση υποβάλλεται στον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος
με απόφασή του, χορηγεί στον αιτούντα την άδεια, ή
απορρίπτει την αίτησή του. Η απόφαση κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο και στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Η άδεια ίδρυσης και εκσυγχρονισμού σφαγείου,
περιλαμβάνει απαραίτητα τα εξής στοιχεία:
α) Την επωνυμία του φορέα ίδρυσης του σφαγείου
και
β) Τη δυναμικότητα, τις εγκαταστάσεις και τον εξο−
πλισμό του σφαγείου.
Άρθρο 4
Απαιτούμενοι όροι ίδρυσης
και εκσυγχρονισμού σφαγείων
Οι όροι που πρέπει να τηρούνται από τα υπό ίδρυση
και εκσυγχρονισμό σφαγεία, είναι οι ακόλουθοι:
α) Το γήπεδο στο οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατά−
σταση, πρέπει να είναι εκτός σχεδίου πόλεως, έκτασης
τουλάχιστον 5 στρεμμάτων, με συντελεστή κάλυψης 0,15
και να απέχει τουλάχιστον πεντακόσια (500) μέτρα από
την τελευταία κατοικία. Απαγορεύεται η έκδοση αδειών
οικοδομής εντός της περιοχής των πεντακοσίων (500)
μέτρων από τη θέση του σφαγείου.
β) Στις βιομηχανικές περιοχές, σύμφωνα με την έν−
νοια της κείμενης νομοθεσίας, η ελάχιστη απαιτούμενη
έκταση του οικοπέδου καθορίζεται από τον φορέα δι−
αχείρισης της βιομηχανικής περιοχής, με τρόπο ώστε
να ικανοποιούνται οι ανάγκες διαχωρισμού του ακά−
λυπτου χώρου σε καθαρή και ακάθαρτη περιοχή, με
ανεξάρτητη είσοδο και έξοδο των οχημάτων μεταφοράς
ζώντων ζώων και κρεάτων αντίστοιχα, καθώς και της
απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της κίνησης των ανωτέρω
οχημάτων. Ως καθαρή περιοχή του ακάλυπτου χώρου
του σφαγείου, ορίζεται η περιοχή εκείνη του αύλειου
χώρου του, από την οποία διενεργείται, αποκλειστικά
και μόνο, η αποστολή εκτός του κτιρίου του σφαγείου,
κρέατος ή και προϊόντων κρέατος, τα οποία παρήχθη−
σαν στο σφαγείο. Ως ακάθαρτη περιοχή του ακάλυπτου
χώρου του σφαγείου, ορίζεται κάθε άλλη περιοχή του
αύλειου χώρου του εκτός της καθαρής περιοχής.
Οι ανωτέρω όροι των περ. α) και β) δεν αντικαθι−
στούν ενδεχόμενους άλλους δεσμευτικότερους όρους
δόμησης, οι οποίοι προβλέπονται από τις κείμενες δι−
ατάξεις.
γ) Η τήρηση των αποστάσεων του οικοπέδου από
αρχαιολογικούς χώρους και τουριστικές εγκαταστάσεις,
όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
δ) Οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως αυτοί ορίζονται στην
κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
ε) Οι σχετικοί με την κατασκευή, διαρρύθμιση και εξο−
πλισμό, όροι, όπως αυτοί ορίζονται στο Κεφάλαιο ΙΙ του
Τμήματος Ι και στο Κεφάλαιο ΙΙ του Τμήματος ΙΙ του
Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004

Άρθρο 5
Ισχύς της άδειας ίδρυσης
1. Εντός έτους από την έκδοση της άδειας ίδρυσης
οφείλει ο αιτών να προβεί στην έναρξη εργασιών ίδρυ−
σης της μονάδας ή τον εκσυγχρονισμό αυτής, βάσει των
όρων του άρθρου 4.
2. Η προθεσμία έναρξης των εργασιών του υπό ίδρυση
ή εκσυγχρονισμό σφαγείου, μπορεί να παραταθεί για
ένα έτος με απόφαση του Περιφερειάρχη, μετά από
σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 2.
3. Εφόσον παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες, χωρίς
να έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής ή εκσυγχρονι−
σμού του σφαγείου, η χορηγηθείσα άδεια ίδρυσης παύει
αυτομάτως να ισχύει.
Άρθρο 6
Δικαίωμα ένστασης
1. Κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη, με την
οποία απορρίφθηκε αίτηση περί χορήγησης αδείας
ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού σφαγείου, χωρεί ένσταση.
2. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως από τον εν−
διαφερόμενο, μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την
κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, στη Διεύθυνση
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας.
3. Σε κάθε Περιφέρεια συστήνεται και συγκροτείται
πενταμελής επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων, απο−
τελούμενη από:
α) Έναν κτηνίατρο, έναν γεωπόνο, έναν μηχανικό,
υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, έναν υπάλληλο
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εδρεύει
στην οικεία Περιφέρεια, και
β) Έναν κτηνίατρο ή γεωπόνο ή μηχανικό, ο οποίος
υποδεικνύεται από τον ενιστάμενο.
Ο ορισμός των μελών και των αναπληρωματικών της
περ. α), γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη, απο−
κλείοντας αυτούς που συμμετείχαν στην τριμελή επι−
τροπή του άρθρου 2.
4. Η επιτροπή της παρ.3 συνέρχεται εντός τριών (3)
ημερών από την υποβολή της ένστασης και αφού προβεί
σε έλεγχο όλων των υποβληθέντων στοιχείων, εισηγεί−
ται εντός προθεσμίας πέντε ημερών στον Περιφερειάρ−
χη την χορήγηση ή μη της άδειας. Ο Περιφερειάρχης
αποφασίζει αιτιολογημένα εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την υποβολή της ένστασης.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγ−
ματος τιμωρούνται με αναστολή της άδειας ίδρυσης,
σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, με απόφαση του
οικείου Περιφερειάρχη, μετά από γνωμοδότηση της
Επιτροπής του άρθρου 2. Η απόφαση κοινοποιείται
στον ενδιαφερόμενο. Η αναστολή της άδειας ίδρυσης
πραγματοποιείται μέχρι τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη
του σφαγείου με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Κτηνι−
ατρικής της οικείας Περιφέρειας.
2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη του
σφαγείου, η άδεια ίδρυσης ανακαλείται, σύμφωνα με την
περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 882/2004, και οι εργασίες ίδρυσης του σφαγείου
διακόπτονται. Για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης,
απαιτείται απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά
από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 2. Η από−
φαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτω−
ση αυτή, για τη συνέχιση των εργασιών ίδρυσης του
σφαγείου, απαιτείται η εκ νέου έκδοση άδειας ίδρυσης,
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία, σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 3.
Άρθρο 8
Λειτουργία του σφαγείου
1. Για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας των σφα−
γείων οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 79/2007 «Αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα προϊ−
όντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης
των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας
προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄/95).
2. Ο υπεύθυνος λειτουργίας του σφαγείου, ο οποίος
μπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, φρο−
ντίζει για την τήρηση των ορθών συνθηκών λειτουργίας
του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και διαπιστώνει
τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν. Έχει την εξουσία και
τη δυνατότητα να επιβάλλει τα απαραίτητα διορθωτικά
μέτρα, σύμφωνα με τις γραπτές υποδείξεις των αρμοδί−
ων κρατικών ελεγκτικών αρχών ή, εφόσον δεν υπάρχουν
τέτοιες υποδείξεις, σύμφωνα με την αντίληψή του. Σε
περίπτωση αδυναμίας του να επιφέρει διορθώσεις, για
λόγους αντικειμενικούς, αυτός τους επισημαίνει γραπτώς
στον ιδιοκτήτη του σφαγείου, ο οποίος έχει και την τελική
ευθύνη έναντι της ελέγχουσας κτηνιατρικής υπηρεσίας.
Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος
καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 490/1976 «Περί των
όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμό−
τητος ιδρύσεως και λειτουργίας Πτηνοσφαγείων» (ΦΕΚ
Α΄/177), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 313/1980
(ΦΕΚ Α΄/90), και του π.δ. 460/1978 «Περί όρων και προϋ−
ποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως
και λειτουργίας Σφαγείων» (ΦΕΚ Α΄/95), όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με το π.δ. 330/1985 (ΦΕΚ Α΄/115).
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος,
το άρθρο 5 και η παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2007
(ΦΕΚ Α΄/95), δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα σφαγεία
οπληφόρων ζώων, πουλερικών και λαγόμορφων.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από 28
Δεκεμβρίου 2009.
2. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και
εκσυγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, που−
λερικών και λαγόμορφων, που κατατέθηκαν μετά την
28η Δεκεμβρίου του 2009 βάσει των διατάξεων του π.δ.
490/1976 (ΦΕΚ Α΄/177), όπως αυτό τροποποιήθηκε με
το π.δ. 313/1980 (ΦΕΚ Α΄/90), και του π.δ. 460/1978 (ΦΕΚ
Α΄/95), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 330/1985
(ΦΕΚ Α΄/115), και εκκρεμούν, εξετάζονται με βάση τις
διατάξεις του παρόντος.
Οι αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και εκ−
συγχρονισμού των σφαγείων οπληφόρων ζώων, που−
λερικών και λαγόμορφων, που κατατέθηκαν μετά την
28η Δεκεμβρίου του 2009 βάσει των διατάξεων του
προηγούμενου εδαφίου, και απορρίφθηκαν για λόγους
που σχετίζονται άμεσα με οικονομικά κριτήρια, όπως
αυτά ορίζονταν στις ως άνω καταργούμενες διατάξεις,
επανεξετάζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος.
Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ
Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω
Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://geotee.forumgreek.com
 
καινούριο ΦΕΚ για αδειοδότηση σφαγείων
Επιστροφή στην κορυφή 
Σελίδα 1 από 1

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτήΔεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Θράκης :: ΘΕΜΑΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ :: Κτηνιατρικά θέματα-
Μετάβαση σε: